banner3.jpg banner4.jpg banner2.jpg bannergt2.jpg bannergt3.jpg bannergt1.jpg

Tôn chỉ và mục đích

Thứ Bảy, 25/05/2013 16:28

1. Xem chất lượng toàn diện, phát triển bền vững là kim chỉ nam cho phát triển của Công ty.

2. Xem nguồn nhân lực, nhân tài là nhân tố then chốt, là tài sản lớn nhất của Công ty.

3. Liên tục cải tiến và không ngừng sáng tạo trong kinh doanh: đây là chìa khoá cho sự thành công của Công ty.

4. Đào tạo nhân viên theo hướng tri thức, năng động và chuyên nghiệp là chủ trương xuyên suốt của Công ty.

5. Xem sự thành công, hài lòng của khách hàng là động lực phát triển của Công ty.

6. Liên tục phát triển và nuôi dưỡng niềm tin của xã hội đối với thương hiệu Công ty, thương hiệu dịch vụ của Công ty cung cấp.